اخرین محصولات ثبت شده

تنوع بخشی شرکتی، دستکاری فعالیتهای واقعی(مدیریت سود) و ارزش شرکت

تنوع بخشی شرکتی، دستکاری فعالیتهای واقعی(مدیریت سود) و ارزش شرکت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر حاکمیت شرکتی در بهره وری سرمایه های فکری و عملکرد مالی

تاثیر حاکمیت شرکتی در بهره وری سرمایه های فکری و عملکرد مالی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه بین ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی در مالزی

رابطه بین ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی در مالزی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدی

حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرمایه فکری و ارزش شرکت

سرمایه فکری و ارزش شرکت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شواهدي تجربي از ارتباط حاكميت شركتي، مديريت سود و IFRS در شركت¬هاي چينی عضو بورس

شواهدي تجربي از ارتباط حاكميت شركتي، مديريت سود و IFRS در شركت¬هاي چينی عضو بورس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی: مطالعه کانادا

رابطه بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی: مطالعه کانادا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیرگذارند؟

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیرگذارند؟

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت : شواهد عملی و تجربی برای سهام 100 شرکت

تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت : شواهد عملی و تجربی برای سهام 100 شرکت برتر در بازار بورس نیورک و نزدک

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاکمیت و ارزش شرکت: اثر رکود

حاکمیت و ارزش شرکت: اثر رکود

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل